home

logo
ขทช.นครสวรรค์ แจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ และมีความประสงค์จำหน่ายบัญชี

วันที่ : 21 พ.ย. 2562 14:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ ) จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จังหวัดนครสวรรค์ ในเดือนกรกฏาคม 2562 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก กม.ที่ 0+400 - 0+600 ด้านขวาทาง งานกำแพงกันดิน กม.ที่ 0+950 - 1+050 ด้านขวาทางและซ้ายทาง และงานเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.ที่ 1+550 - 1+855 ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรดน้ำดับฝุ่นละอองในสายทางเป็นประจำทุกวัน โครงการฯ จิงขอให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวัง รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ที่โครงการฯ ได้ติดตั้งไว้ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันที่ : 26 ส.ค. 2562 10:45

logo
ขอชี้แจงข่าวถนนยางพาราดินซีเมนต์เสียหายในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลพลุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วันที่ : 05 ก.พ. 2562 09:30

logo
สายด่วนไทยนิยม 1111

วันที่ : 25 พ.ค. 2561 13:30

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายรอบแปลงสาธิตการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ : 26 ก.พ. 2561 15:15

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกาศประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายรอบแปลงสาธิตการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ : 20 ก.พ. 2561 16:45

logo
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ โดยแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวง 1072 - วัดศรีอุทุมพร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

วันที่ : 23 พ.ย. 2560 16:30

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ : 16 ส.ค. 2560 11:45

โครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์(บริเวณถนนมหาเทพ)

วันที่ : 13 ก.ค. 2560 10:15

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ เชิญชวนประชาชนร่วมสนุกกับกิจกรรมรายการ "ทช.หมอทาง"

วันที่ : 30 มิ.ย. 2560 13:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

  

home