home

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล
นายลิขิต ทิฐิธรรมเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 0-5680-2720 0-5680-2720-1 likhit_thi@gmail.com
นายธวัชชัย สิทธิรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 087-319-1359   tawat.sitti@gmail.com
นายสถาพร ศรีนวล ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 081-284-6209   civilman54@hotmail.com
นางสาวมณษกร ยอดหงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 086-446-7699   rung9952@hotmail.com
นายธวัช เจริญศร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 089-959-9619    
นายสุนทร จันทร์เขียว นายช่างโยธาชำนาญงาน 081-973-0451   soontron_kp@hotmail.com
นางสาวพรพิมล เทียมทัน นายช่างโยธาชำนาญงาน 081-962-4516   ppmtiamtun@gmail.com
นางสุพัตรา เจกะ นายช่างโยธาชำนาญงาน 084-618-1077   yingjeka08@hotmail.com
นายไพศาล ซ้องตะคุ นายช่างโยธาชำนาญงาน 083-063-2950   paisan_songtakhu@hotmail.com
นายประยูร ฉ่ำน้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน 086-734-0459   prayoon.19@hotmail.com
นางสาวนพรัตน์ พานทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 086-402-0299   polo@hotmail.com