home

ข่าวประกวดราคา

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นว.ถ.69-004 บ้านคลองยาง - บ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นว.ถ.69-004 บ้านคลองยาง - บ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยก ทล.225 - บ้านคลองปลากดใน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ข่าวทั้งหมด

หน้า