home

ข่าวประกวดราคา

logo
ขทช.นครสวรรค์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยก ทล.๒๒๕ - บ้านคลองปลากดใน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

logo
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ โดย แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.3473 - บ้านท่ามะกรูด-บ้านแม่กะสี ต.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

logo
test

logo
test

logo
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานทางขนส่งเพื่อรองรับการเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.1 - บ้านหนองบอนใต้ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ , อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

logo
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื่อรับรองการเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.1 - บ้านหนองบอนใต้ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ , อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

ข่าวทั้งหมด

หน้า