home

คู่มือสำหรับประชาชน 13 กระบวนงาน

1. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตติดตั้ง แขวง วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)

2. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้เป็นทางเข้า – ออก (ทำทางเชื่อม , ต่ออายุใบอนุญาต )(มาตรา 37วรรค 1)

3. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวง (มาตรา 39/1 วรรค 1)

4. การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)

5. การขออนุญาตปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค 1)

6. การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างสาขาทาง สาขาสะพาน และสาขาอุโมงค์หรือทางลอด

7. การขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด  บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)

8. การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

9. การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

10.คืนหลักประกันสัญญา

11.การให้บริการทดสอบวัสดุ

12.คืนหลักประกันเงินล่วงหน้า

13.ออกหนังสือรับรองผลงาน

 

 

 

วันที่: 
อังคาร, กรกฎาคม 21, 2015 - 09:45