home

ขทช.นครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไทย
Body: 

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื่อรองรับการเกษตรก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.1 - บ้านหนองบอนใต้ อำเภอลาดยาง จังหวัดนครสวรรค์ , อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร