home

ขทช.นครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไทย
Body: 

วันที่ 28 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดนวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยก ทล.225 - บ้านคลองปลากดใน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง