home

ขทช.นครสวรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

รูปภาพ: 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม  256๒ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ทุกคนบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้และกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนในทัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัดร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์

วันที่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 8, 2019 - 14:45