home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
ขทช.นครสวรรค์ แจ้งเวียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ และมีความประสงค์จำหน่ายบัญชี

วันที่ : 543 14:30

logo
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ ) จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ : 543 10:45

logo
ขอชี้แจงข่าวถนนยางพาราดินซีเมนต์เสียหายในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลพลุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วันที่ : 543 09:30

logo
สายด่วนไทยนิยม 1111

วันที่ : 543 13:30

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายรอบแปลงสาธิตการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ : 543 15:15

logo
ขทช.นครสวรรค์ ประกาศประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายรอบแปลงสาธิตการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ : 543 16:45

logo
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ โดยแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวง 1072 - วัดศรีอุทุมพร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

วันที่ : 543 16:30

logo
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ : 543 11:45

logo
โครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์(บริเวณถนนมหาเทพ)

วันที่ : 543 10:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ เชิญชวนประชาชนร่วมสนุกกับกิจกรรมรายการ "ทช.หมอทาง"

วันที่ : 543 13:15

หน้า